3. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
Yayın Bilgisi : 27 Mart 1995

Yayın Bilgisi : 27 Mart 1995

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 27.03.1995

Basım Yeri : Maya Basın

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Yapısal Davranış, Tasarım Ve Deprem Yönetmelikleri Structural Response, Desıgn And Seısmıc Codes Sayfa : 13 - 345
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Aktif Kontro Active Control in Earthquake Resistant Building Design - (Ü. Aldemir, M. Bakioğlu) Sayfa : 13 - 22
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Elastik Zemine Oturan Boşluktu Perdelerin Elasto-Plastik Davranışı Elasto-Plastic Behaviour of Coupled Shear Walls on Elastic Foundation - (Ü. Ayazoğlu, K. Özgen) Sayfa : 23 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kuvvetli Kolon ve Zayıf Kirişli Betonarme Çerçevelerin Eşdeğer Yatay Deprem Yükleri Altında Doğrusal Olmayan Davranışlarına İlişkin Bir Çalışma A Stvıdy on the Nonlinear Behaviour of Reinforced Concrete Frames with Strong Colums and Weak Beams under Equiv - (C. Aydemir, M. N. Aydınoğlu) Sayfa : 33 - 42
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Basic Approaches in Earthquake Resistant Design Codes for Buildings Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yönetmeliklerinde Temel Yaklaşımlar - (M. N. Aydınoğlu) Sayfa : 43 - 54
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankastre Mesnetli Betonarme Döşemelerin Depreme Göre İncelenmesi Earthquake Analysis of Clamped Reinforced Concrete Slabs - (Y. Ayvaz, A. Durmuş) Sayfa : 55 - 64
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Pasif Kontrol Passive Control in Earthquake Resistant Building Design - (M. Bakioğlu, Ü. Aldemir) Sayfa : 65 - 74
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Asinkronize Düşey Yer Hareketi Etkisindeki Baraj-Rezervuar-Temel Sisteminin Deprem Analizi Earthquake Analysis of Dam-Reservoir-Foundation System Subjected to Asynchronous Vertical Ground Motion - (A. Bayraktar, A. A. Dumanoğlu, Y. Calayır) Sayfa : 75 - 84
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Probabilistic Soil-Structure Interaction Analysis Zemin-Yapı Etkileşiminin Probabilistik Analizi - (H. Boncheva, M. Kostov, G. Varbanov, A. Kaneva, B. Tztkov) Sayfa : 85 - 94
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baraj-Rezervuar Sistemlerinin Lagrange Yaklaşunı Kullanılarak İki ve Üç Boyutlu Dinamik Analizi Two and Three Dimensional Dynamic Analysis of Dam - Reservoir Systems using the Lagrangian Approach - (Y. Calayır, A. A. Dumanoğlu, A. Bayraktar) Sayfa : 95 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Rijit Bodrumlu Yapıların Deprem Hesabı Üzerine Earthquake Analysis of Buildings with Rigid Basements - (A. Çakıroğlu) Sayfa : 105 - 121
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonarme Binaların Çok Yönlü Deprem Etkisinde Davranışı ve Yönetmelik İlkeleri Behaviour of Reinforced Concrete Buildings Subjected to Multi-Directional Earthquakes and Related Codes - (F. Çılı, O. C. Çelik, H. Sesigür) Sayfa : 122 - 131
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  PSD Testing of Large-Scale Structures at ELSA ELSA. Laboratuvannda Büyük Ölçekli Yapıların PSD Deneyleri - (J. Donea, G.rzelctti, A. V. Pinto) Sayfa : 132 - 141
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Prefabrike Çerçevelerin Deprem Dayanımı ile İlgili Bir İrdeleme Seismic Behavior of Precast Frame Structures, A Critical Look - (U. Ersoy) Sayfa : 142 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Current Trends in European Earthquake Resistant Analysis and Design of Reinforced Concrete Structures Avrupa'da Betonarme Yapıların Depreme Dayanıklı Analiz ve Tasarımına İlişkin Güncel Eğilimler - (M. N. Fardis) Sayfa : 161 - 170
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Halka Plak Elemanlı Silindirik Tanklardald Sıvının Sismik Analizi Seismic Analysis of Liquid in the Rigid Cylindrical Tank with the Baffle - (A. Gedikli, M. E. Ergün) Sayfa : 171 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonarme Kirişlerde Plastik Mafsal Kesimlerin Plastik Dönme Güvenilirliğinin Tahmin Edilmesi Üzerine On the Estimation of Plastic Rotation Reliability of Plastic Hinge Regions in Reinforced Concrete Beams - (A. Gündüz, S. Noyan) Sayfa : 181 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Mühendisliğinde "Sistem Tanımlaması" Yöntemleri ve Uygulanması System Identification Techniques and Applications in Earthquake Engineering - (U. Kadakal, Ö. Yüzügüllü) Sayfa : 189 - 197
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Rijit Objelerin Deprem Etkisiyle Sallanma Hareketleri Rocking Responce of the Rigid Blocks under Earthquake Excitation - (U. Kadakal, M. Erdik) Sayfa : 198 - 207
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Comparison of Deterministic and Probabilistic Response of Critical Structures Kritik Yapılarda Deterministik ve Probabilistik Davranışların Karşılaştırılması - (M. Kostov, H. Boncheva, D. Stefanov, N. Koleva) Sayfa : 208 - 217
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  The New Shear Wall with Dry Friction Junctions for Earthquake Engineering Deprem Mühendisliğinde Kuru Sürtünmeli Birleşim Noktalı Yeni Bir Perde Türü - (M. Melkumian) Sayfa : 218 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Random Effects in Structures Attacked by Non-Stationary Seismic Excitation with Different Delay in Individual Supports Mesnetleri Farklı Deprem Titreşimlerine Maruz Kalan Yapılarda Rastgele Etkiler - (J. Naprstek, O. Fisher) Sayfa : 225 - 234
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Some Trends in the Research of Prefabricated Buildings in Seismic Regions Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prefabrike Binalarla İlgili Araştırmalar Konusunda Bazı Eğilimler - (D. Nenov) Sayfa : 235 - 244
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Yükleri Altında Toprak Barajların Elasto-Plastik Davranışı Elasto-Plastic Earthquake Response of Earth Dams - (Z. Özcan, Z. Celep) Sayfa : 245 - 254
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bazı Özel Durumlarda İstinat Duvarlarında Yalnız Depremden Oluşan Basınç ve İtkiler Lateral Earth Pressures and Forces from Earthquake on Retaining Walls for Some Special Cases - (K. Özden, T. Öztürk) Sayfa : 255 - 264
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Boşluklu Perde Bağlantı Kirişlerinde Efektif Rijitliklerin Hesabı Effective Stiffness of Coupling Beams in Structural Walls - (G. Özmen, S. Pala) Sayfa : 265 - 274
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mirovo Tuz Ocağının Deprem Davranışı Seismimechanical Behaviour of the Mirovo Salt Diapir (Bulgaria) - (I. Paskaleva, G. Manev, M. Kouteva) Sayfa : 275 - 283
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süleymaniye Camii'nin Dinamik Özelliklerinin Deneysel ve Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi Determination of Dynamic Characteristics of Sİüleymaniye Mosque by Experimental and Analitical Methods - (A,Selahiye, M. N. Aydınoğlu, M. Erdik) Sayfa : 284 - 293
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Damage Control Indices for Reinforced Concrete Buildings Betonarme Binalarda Hasar Kontrol Endeksleri - (S. Tezcan, R. Akbaş) Sayfa : 294 - 316
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sarsma Masası Deneyleri ve Yapı-Zemin Etkileşimi Impact Table Modelling of Soil-Structure Interaction - (E. Uckan, M. Erdik) Sayfa : 317 - 325
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Küçük Titreşim Ölçümleri ve Yapılan« Olası Deprem Davranışları Microtremor Measurements and Possible Earthquake Response of Existing Structures - (E. Yüksel, A. İlki, S. Koyama, F. Karadoğan) Sayfa : 326 - 335
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Analytical Modelling of Seismic Stability of Palasport-Bologna Using Experimental Data Deneysel Veriler Kullanılarak Bologna Spor Sarayının Deprem Analiz Modeli - (F. Zarri, L. Tashkov, D. Jurukovski, M. Bojadziev, Z. Rakicevic) Sayfa : 336 - 345
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Tehlikesi, Deprem Riski, Hasar Görebilirlik, Sismik Bölgelendirme Seismic Hazard, Seismic Risk, Vulnerability, Seismic Zoning Sayfa : 346 - 484
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  A Methodology for Assessing Seismic Risk Deprem Riskinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem - (P. Angeletti, F. Pergalani, V. Petriui) Sayfa : 346 - 356
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Tehlikesinin MikrobölgelendirUıne Metodları Earthquake Hazard Microzonation Methods - (J. S. Avcı, M. Erdik) Sayfa : 357 - 366
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Marmara Bölgesinin ve İstanbul'im Deprem Tehlikesinin Sismo-Tektonik Verilere Göre Değerlendirilmesi Evaluation of Seismic Hazard of The Marmara Region and Istanbul City in Tenus of Seismotectonics - (O. Gündoğdu, H. Eyidoğan, N. Türkelli, D. Kalafat) Sayfa : 367 - 376
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Seismic Hazard Zonation and Dynamic Site Periods Mapping for Greater Amman Municipality Büyük. Amman Belediyesi İçin Deprem Tehlikesi Belgelendirme Çalışmaları ve Zemin Hakim Peryodu Haritaları - (A. I. Husein, A. S. Al-Homoud, J. S. Batayneh) Sayfa : 377 - 386
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Introduction of a Manual for a Zonation on Seismic Geotechnical Hazards Prepared by ISSMFE Geotekiiik Olaylarda Deprem Tehlikesinin Bölgelendirilmesi İçin ISSMFE El Kitabına Giriş - (K. Islühara, T. Kokusho, S. Yasuda) Sayfa : 387 - 396
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Seismic Risk Analysis of Concrete Gravity Dam Chaira, Bulgaria Bulgaristan'da Chaira Beton Ağırlık Barajının Sismik Risk Analizi - (M. Kostov, D. Stefanov, A. Kaneva, G. Varbanov, N. Koleva) Sayfa : 397 - 406
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Probabilistic Hazard Evaluation in Terms of Response Spectra Davranış Spektrumları ile Olası Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi - (A. Marcellini) Sayfa : 407 - 420
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Wave Effects Induced hi the Romanian Plain and Seismic Microzonation Romalıya Platosunda Ortaya Çıkan Dalga Yayılın« Etkileri ve Mikrobölgeleme - (S. Mişicu, M. Mişicu, Gh. Marmureanu) Sayfa : 421 - 426
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  13 Mart 1992 Erzincan Depreminde Çöken ve Ağır Hasar Gören Askeri Hastanelini Deprerıı Güvenliğinin Sismik Endeks Yöntemiyle İncelenmesi Investigation of Seismic Safety of Military Hospital Collapsed and Heavily Damaged During March 13,1992 Erzincan Earth - (P. Özdemir, H. Boduroğlu) Sayfa : 427 - 436
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  The Behavior of Some Precursors Before Some Strong Earthquakes Occurred in Albania and Surrounding Areas Arnavutluk ve Çevresinde Bazı Büyük Depremlerden Önce Görünen Belirtiler - (V. Peci) Sayfa : 437 - 445
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Yöresi İçin Deprem Riski, Spektrumlar ve Bu Spektrum]arla Uyumlu Deprem İvmeKayıtlaruun Üretilmesi Seismic Risk Analysis for istanbul and Generation of Synthetic Earthquake Time Histories Compatible with the Design Spectrum - (B. Taşkın, Z. Hasgür) Sayfa : 446 - 455
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mekanda Yayıh Eııterkonekte Sistemlerin Deprem Güvenirliği Earthquake Reliability of Spatially Extended Interconnected Systems - (M. S. Yücemen, A. S. Selçuk) Sayfa : 456 - 465
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Telüikesinin Talunininde Değişik Stokastik Modeller ve Karşılaştırılmaları Stochastic Models for the Estimation of Seismic Hazard and Their Comparison - (M. S. Yücemen, A. Akkaya) Sayfa : 466 - 475
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Otoyol Köprülerinin Deprem Yönünden Hasar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi Seismic Vulnerability Assesment of Highway Bridges - (A. C. Zülfikar, Ö. Yüzügüllü) Sayfa : 476 - 484
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hasar Değerlendirilmesi, Onarım Ve Güçlendirme Damage Assessment, Repair And Strengthening Sayfa : 485 - 576
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Oııbir Katlı Kiı işsiz Döşemeli Bir Yapıııuı Depreme Karşı Güvenliğinin Artırılması Increasing the Seismic Safety of a Flat-Slab Building with Eleven Storeys - (H. Boduroğlu, N. Parlar) Sayfa : 485 - 494
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Depremlerden Hasar Gören Yapıların Kolonlarının Onanın ve Güçlendirilmcsi Repair and Strenglıtening of Building Columns Damaged by Earthquakes - (H. Demir) Sayfa : 495 - 505
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
1 2
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası